آخرين مطالب
پيوندهای روزانه
امروز ما ادما چه مون خدا وند راشاکر نیستیم ببشتر ازحقمون می خوایم با این همه اختلاس [ پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 23:16 ] [ مهسا ]
امروز ما ادما چه مون خدا وند راشاکر نیستیم ببشتر ازحقمون می خوایم با این همه اختلاس [ پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 23:15 ] [ مهسا ]
سلام عید برهمه خوش[ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 0:5 ] [ مهسا ]
تکنولوژی ،استانداریازی وجای گذاری تکامل بلندمدت مواردمورد بحث .پیشرفته IMT . .استاندارهای باند پهن بی سیم توسعه به کارگیری باند پهن در منطقه آسیا واقیانوسیه .IMT. پیشرفته پیش زمینه برای 25سال گذشته ITU به هماهنگکردن توسعه یک مخابراتی تلفن همراه بین الملی چند رسانهای وباند پرداختهاست که به عنوان IMT شناخته می شود از سال 2000،جهان شاهد ورود اولین خانواده ازاستاندارهای گرفته شده (که طور متداول به عنوان ITM بود 2000 ITM از مفهوم ذکر درحال حاضر متدوال به عنوان 3G صورت گسترده مورد استفاده گرفته وبه افزایش یافته است IMTپیشرفته یک بسته نرم افزاری جهانی فراهم می اورد که روی آن سال های بعدی خدمات تلفن همراه –دسترسی سریع به داده ها،ارسال پیام یکنواخت وچند رسانه ای باند پهن –به صورت برنامه های کاربردی وسرویس های تقابلی شناخته می شوند نقشITU .پیشرفته های هماهنگ سازی وبازده طیفی .استانداردهای بین الملی برای برای فصل مشترک های شبکه ودسترسی کلیدی .اساس،چارچوب وکاتالیزگر برای تکنولوژی وحوزهای دسترسی همگرایی 3را فراهم می اورد. .سهم ورودی منطقهای را هماهنگ کرده وتوافق ایجاد کرده .کنفرانس ارتباط رادیویی جهانی به بازبینی از طیف فرکانس رادیویی می پردازد .مجمع ارتباط رادیوی اولویت های کاری قالب های زمانی ایجاد کرده وپیشنهاد ات در حمایت از را می پذیرد .بورد مقرارت رادیوی ():قوانین پروسه ی اعمال ومقررارت رادیوی وثبت گزارشات فرکانس توسط ایالت های عضو را تایید می کند . انفجار فوالعاده ی دادهای تلفن همراه امروز بیش از : 1 میلیارد مشترکG 3 400شبکه خانواده از تکنولوژیHSPA به سرعت دادهای گستردهایMbPS2-14، 440شبکه خانواده تکنولوژی+HSPA به سرعت دادههای تا MbPS 42 50شبکه LETتکنولوژی نصب شده (به شروع تجاری در اواخر 2009)به 45میلیون مشترکLET وبسیاری ازاپراتوراز قبیل پیشبینی شده برای به کار گیری تدریجیLET وجود دارند IMTچیست؟ IMT =ارتباطات را توسعه تلفن بین المللی سیستم مخابراتی تلفن همراه بین الملی چند رسانهای باند پهن سیستم مخابراتی از استاندارهای : 2000-نام چتر برایG 3 . . IMT پیشرفته بدنه استاندارهای منطقهای وملی در پروژهای مشارکت 3Gاحتصاص می یابند ( US ) TIA، (EU) ETSI ، TTC ژاپنTTA کره جنوبی وغیره در حال حاضر بیش از از 2میلیارد مشترکMT Iدر جهان وجود دارند . ITMپیشرفته :استاندارهای ITUبرایG4 ITMپیشرفته در اواخر 2011استاندارسازی شده با توافق ارتباط رادیویی ITU،ژنو،ژانویه 2012موافق بوده ،توافق شده که خانواده فصل مشترک رادیوییIMTتوسط ایجاداستانداردجدید IMTپیشرفته ،گسترش یابد .پیشنهاد2012.ITURM ر خصوص IMTتوسط تمام ایالت های عضو پذیرفته شد . در طی کنفرانس ارتباط رادیویی جهانی ITU(12-WRC) در ژنوفوریه 2012توافق شده بودکه طیف اضافی برای کاربردهای تلفن همراه (شامل IMTمی باشد )در زرولوشن 232درباندMHZ790- 694 درناحیه ایجاد شد وبه علاوه از R-ITUخواسته شد اشتراک گذاری مطالعات در این باند واجرا کرده وباندهای اضافی برای IMTدر اماده سازی برای WRC –15( رزولوشن233)تعیین شوند.طیف اضافی توسط WRC-15گرفته خواهد شود. IMTپیشرفته تاقبل از سال 2015تجاری سازی می شود آهنگ دادهدر گستره ی GBPمی باشد . IMTپیشرفته •بازده طیفی بیشتر –که کاربردهای بیشتری را در اهنگ داده ی در آهنگ بالاتری در هر کانال رادیویی پشتیابنی می کند . IUTارائه می دهد : •کارکردهای در کانال های رادیویی تا 100MHZوبازده طیفی پیکHZ /SBP15،که منجر به یک آهنگ توان عملیاتی تئوریGBP15می شود . •معماری کاملا بسته محور –به معنی کاهش هزینه های وپشتیبانی جمع برای دادههای بی سیم بلند پهن ، •مدیریت بهتر منابع رادیویی وگسترش آن ها –برای کیفیت بیشتر سرویس ، توانایی های جدید برای فیزیکی فصل مشترک رادیویی باند وسیع، MIMO(چند ورودی چند خروجی) انتن های هوشمند وگزینه های استفاده ی انعطاف پذیر IMTپیشرفته ویژگی های کلید ی .سازگاری سرویس ها در شبکه های ثابت وTIM .توانایی تعامل با دیگر روش های دسترسی رادیویی .سیستم های با توانایی رومینگبین الملی .اهنگ بیشتر دادهای برای پیک از برنامه های کاربری وسرویس پیشرفته (/SMBIT) 400برای جابه جای بالا S.GBIT4برای جابه جای کم) .استفاده ی خیلی موثر تر از طیف رادیویی انتقال دادهی پهنای باند کمتر ممکن می سازد . QOSدر زمان نهانی کمتر قابل مقایسه با شبکه ثابت پیش بینی 2072.RM-ITUدر برابر حقایق تخمین جهانی در گزارش( 2072)2005.RM-ITUکاملا محافظه کارانه بودند ترافیک های دادهواقعی چند برابر بیشتر از بیشاز 5برخی تخمین های در گزارش 2072.RM-ITUمی باشد به علاوه ترافیک واقعیتجربه شده در اپراتورهای امروزبیشتر ازبرخی پیش بینی ها در گزارش2072.RM-ITUبرای سال 2020می باشد یک گزارش2072.RM-ITUنیز انتظار داشت که در سال 2015ترافیک برای اولین بار،ترافیک صوت برابر می شود در واقع سهم ترافیک موبایل داده های موبایل در سال 2009از صوت بیشتر بود IMT&-12WRC: نتایج طیف IMT/باند پهن موبایل علاوه بر شرایطی جهت استفاده از باند 800HZM (یعنیZH M-790- 862 ) در ناحیه (اولین تقسیم بندی دیجیتال ) تخصص 12WRCطیف بیشتر به سرویس تلفن همراه شامل ارتباطات راه دور موبایل بین المللی (IMT)جهت تسهیل توسعه برنامه های کاربردی پهن باند موبایل زمینی را در نظر می گیرد رو گسترشZH M800 یعنی ZH M790-696 (اولین تقسیم بندی دیجیتال )در ناحیه 4از سال 2014در دسترس خواهد بود باند های برای IMT •WRC-92- 2000WRC- 2007WRC-2012- WRC-باندهایزیر را تعیین کردند -450- 470MHZ 698-960-MHZ 2025 - 1740 -MHZ 2200- 2300 -MHZ 2400-2500-MHZ 3600- 3400 -MHZ •تخصیص وواقعق ممکن است در ناحیه 1-2-3متفاوت باشد استانداردهای پهن باند بی سیم BWA زمینی مطالعاتی برروی BWAزمینی در گروه R- ITUدر گروه مطلعاتی 5انجام شد •گروه5 A –غیر IMTBWA(ثابت ومتحرک) •گروه کاری 5C –سیستم FWA غیر مرتبط با سیستم های دسترسی عمومی برای پوشش دهی بازار به صورت بالقوه برای مثال ،سیستم ثابت PM-P •گروه کاری 5D سیستم های IMT برخی موارد فیلتر شده ی کلیدی در خصوص BWA زمینی •گزارش1763FM-ITU -استاندارهای سطح مشترک رادیویی برای سیستم دسترسی بی سیم پاند پهن در سرویس ثابت زیر GHZ 66 •گزارش 1801RM-ITU استاندارهای سطح مشترک برای رادیوی سیستم های دسترسی بی سیم باند پهن از جمله برنامه های کاربردی موبایل ابتدایی ،در سرویس موبایل GHZ 6 گزارش 1457 .RM-ITU مشخصات کامل فصل مشترک های رادیویی زمینی ارتباطات راه دور موبایل بین المللی- 2000((2000ITM) •کتاب راهنمای ی موبایل زمینی از جمله سرویس های دسترسی بی سیم ) جلد 1دسترسیبی سیم ثابت جلد 5سیستم های دسترسی بی سیم باند پهن کتاب استفاده از سیستم های 2000ITM(وبازبینی برای مکمل 1) مطالعات اخیر در خصوص BWA •بازبینی اولیه ی پیشهناد1652 RM-ITUانتخاب فرکانس دینامیک (DFS) در سیستم های دسترسی بی سیم ازجمله شبکه ای رادیویی با هدف حفاظت از سرویس اشکتر سازی رادیویی در نوار GHZ5 •بازبینی اولیه پیشنهاد اولیه ی3 - 751- . RF- ITUالزمات سیستم پایه واهداف عملکرد برای دسترسی بی سیم ثابت با استفاده ازتکنولوزی های موبایل با ارائه سرویس های ارتباطی داده وتلفنی •گزارش1-2116 RM-ITU- مشخصه های سیستم بی سیم باند پهن در سرویس موبایل زمینی استفاده در به اشتراک گذاری مطالعات •گزارش 2198.RM-ITU)-( RADIOJ . ITM)خروجی ارزیابی ،ایجاد توافق وتعمیم گیری فرایند ITMپیشرفته(مراحل 4-7)از جمله مشخصه های فصل مشترک های رادیویی IMT پیشرفته BWA موبایل •گزارش 1801 RM-ITU –استاندارهای فصل مشترک رادیوی برای سیستم های دسترسی بی سیم پهن ، از جمله کاربردهای ،در سرویس موبایل زیر GHZ 6 این پیشنهاد استانداردههایرادیویی خاص برای سیستم BWA در سیستم موبایل زیر GHZ6 را مشخص می کند •شبکه های محلی رادیویی باند پهن •فصل مشترک رادیوی زمینی 2000-ITM •استاندارهای هماهنگ سازی شده فصل مشترک رادیویی ETSI ،IEEE •استاندارهای فصل مشترک رادیویی WTSC ATIS •PHS نسل بعد BWA ماهوره ای مطالعات در خصوص BWAدر M-ITUدر گروه مطالعاتی A4اجرا می شوند •بخش کاری 4A –استفاده از طیف مدار موثر فصل مشترک های هوایی ،عملکرد واهداف دسترس پذیری برای FSS وBSS بخش کاری B4-سیستم های مشترک فصل مشترک هوای عملکرد واهداف دسترس پذیری برای FSSوBSS ،MSS ازجمله کاربردهای IP محور وجمع اوری اخبار ماهوارهای •بخش کاری C4 –استفاده طیف مدار موثر برای MSS وRDSS موارد فیلتر شده ی کلیدی در خصوص BWA کلیدی • پیشنهاد1782 -RS-ITU امکانات دسترسی اینترنتی کلی پهن باند توسط سیستم های سرویس ماهواره ای ثابت پیشنهاد 1. 1709 . RS-ITU مشخصه های تکنیکی فصل مشترک هایهوایی برای سیستم های ماهوارهای پهن باندجهانی •پیشنهاد1 .1711 . SR-ITU –بهبود عملکرد پروتکل کنترل انتقال در شبکه های ماهوارهای پهن باند جهانی •پیشنهاد 1783. SR-ITU ویژگی های عملکرد تکنیکی کننده ی کاربردی پرتراکم در سرویس ماهوارهای ثابت در سرویس ماهورهای ثابت توسعه وبه کار گیری باند پهن در اسیا واقیانوسیه سازگاری موبایل با جمعیت جهان در سال 2013تعداد مشترکین تلفن های همراه باتعدادافراد جهان برابر جهان است که بیش از در ناحیه آسیا واقیانوسیه می باشند (3.5میلیارد 6.8میلیارد کل مشترکین ) زمانی که نفوذ جهان تلفن همراه 100%می رسد وبازار اشباع می شود آهنگ رشد تاکمترین مقادیر در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه کاهش می یابد . آهنگ نفوذ تلفن های همراه به طور کلی 96% ،در کشور های 128% ،ودر کشورهای درحال توسعه89% می باشد -دیدار رهبران درک هوشمندا نه ی دیجتیال در اسیا واقیانوسیه 2020برای مثال :Dدیجیتال I جامعه G سبزI ابداعی Tقابل تغییر A قابل خرید Lزند ه نواحی تحت عمل دارای اولویت 01سرمایه گذاری ابر ساختاریCT I 02براورد استفاده ابداعی خلاق برای TCT 03توسعه ی قابل حفظ از طریق TCT 04دربرگیری دیجیتال 05ایجا دادبیات دیجیتال وایجاد ظرفیت سازمانی و انسانی نتایج • 625شرکت کننده از 34ایالت های عضو ITU ،7رئیس دولت ،1معاون نخست وزیر 30وزیر ،معاونان وزیر وسفرا ،19سازمان منطقها ای 13شاهد از ایالت عضوTU Iخارج از حوزه آسیا واقیانوسیه ،19اسیاسازمان منطقه ایوبین الملی ،10اژانس سازمان یافته 13سازمان صنعتی وعلمی 8نهاددیگر . • 90پروژه برای تامین فرصت های بازار با ارزش تقریبی 53میلیارد دلار امریکا نکات کلیدی از طرح اصلی WBBعبارتند از : -حقوق ا ستفاده ی انعطاف پذیر برای تخصیص طیف کلیدی بی سیم با استفاده خنثی تکنولوژی شامل900 WCDMAO و MHZ 4800 @LTE،باید ایجاد شوند - نیاز به تشویق سرویس WBBبهتر ومقرون به صرفه تر توسط ترویج رقابت سرویس وجود دارد برای مثال VNTAباید دسترسی لازم الاجرا برای MVNOجهت ترویج بازار فعال تر وکاهش موانع موجود برای رقیبان تجاری جدید G4 را در نظر بگیرید -طرح ریزی واجرای انتقال TVدیجیتال طیف تقسیم بندی زیر GHZ1 را ازاد می کند که باعث افزایش پوشش دهی باند پهن به میزان چند برابر می شود .طرح برای یک بخش دیجیتال دو مرحله ای تقسیم بندی شده امضا شده اند . تخصص می نمیوم طیف برای سرویس های تلفن همراه در ویتنام باید حداقل 760MHZوترجیحا MHZ 840 در سال 2020باشند اگرچه برای خدمات بی سیم زیاد استاین اهداف قابل دستیابی می باشند اگر تقسیم بندی دیجیتال به صورت این باشد ابتکار های ITUدر باند پهن :سلامت الکترونیک - 608کاربر موبایل بیش از 90%پوشش دهی3 /1جمعیت جهان در اینترنت و2میلیارد کاربر باند پهن :کمیسیون اطلاعات ومسئولیت سلامت کودITU •WHO کان وزنان :ابزار استراتزی سلامت الکترونیکملی ITU • WHO :درمان ممنوعیت تکنولوژی ITU • WHO واگاهی از NCD • استانداردهای سازگار در خصوص گروه مطلعاتی در خصوص گروه مطلعاتی 16سلامت الکترونیک 28/16 Q :چاچوب چند رسانهای برای کاربردهای سلامت الکترونیک •پزشکی از راه دور سلامت الکترونیکی نپال •برنامه های کاربردی موبایل نپال ،بوتان ابتکار IUTدر باند پهن:اموزش الکترونیک •اتصال یک مدرسه اتصال به یک جامعه خلاق چیست •چرا به مدارس متصل شویم بهترین فعالیت ها در استفاده از ITUها برای قدرتمند ساختن زنان بهترین فعالیت ها در فراهم اوردن ICTها برای اشخاص بومی برنامه های کابردی تلفن همراه :بوتان با تعیین نقش برنامه های کاربردی تلفن همراه در تخمین موجودی وایجاد تقاضا ،ITUوبوتان MOCC چهار برنامه کاربردی کلیدی تلفن همراه را اولویت بندی کردند: (i)سلامت موبایل( ii)کشاورزی وموبایل (iii)ومدیریت حوادث (iv)بانکداری •گزارش جامع در خصوص توسعه چهار کابردموبایل اماده سازی شد •در تطابق نزدیک با وزارت خانه مسئول ،چهار کار برد توسعه یافته درحال حاضر در مرحله به کار گیری می باشند. •اجرا تقریبا کامل شده است . نقشه های شا هراه هایاطلاعاتی آسیا واقیانوسیه •ESCAP ،ITUبه طور مشترک نقشه های تقابلی جدید شاهرا ه های اطلاعاتی دنیا تولید کردهاند ،به اتصال تقسیم بندی دیجیتال در آسیا واقیانوسیه کمک می کند •نقشه های اولین بار است که به سیاستگذارانوسرمایه گذاردن نشان می دهند تکنیک های از دست رفته در انتقال زمینی در ناحیه قرار دارند ،وبه اتصال باند پهن مقرون به ضربه کمک می کنند نتیجه گیری ها کارITUبر روی IMT پیشرفته به تسهیل استاندارهای سازگار ودر دنیا می انجامد . •ایجادظرفیت سازمانی وفردی لازم برای کمک کنترل در اوردن پتانسیل کامل تکنولوژی جدید •انتخاب سیاست های در بالا ترین سطح وایجاد محیط توانمند •به کار گیری سرویس های وبرنامه های کاربری برای توسعه اقتصادی –اجتماعی                                     -تعامل با RATهای دیگر -خدمات موبایل با کیفیت بالا -تجهیزات کاربری کارپسند تجهیزات وخدمات وبرنامه های کاربری کار پسند توانایی رومینگ بین الملی -افزایش نرخ داده بسته ای برای پشتیانی سرویس های کاربردها (برای s/ bomit برای تحریک بالا s / Gbit برای تحریک پایین) توده سازی حامل نسخه 6زیر را پشتیبان می کندک نرخ داده پیک GbPsبرای ارتباط  

[ چهارشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 22:46 ] [ مهسا ]

مدل ارتباطات[ویرایش]

 • مدل ارتباطی شانون و ویور
 • ابعاد مهم برنامه ارتباطات
 • کد برنامه ارتباطات
 • مدل خطی ارتباطات
 • مدل ارتباطات متقابل
 • مدل ارتباطی بیرولز فرستنده ـ پیام ـ کانال ـ گیرنده

مدل ارتباطات متقابل[ویرایش]

اولین مدل عمده برای ارتباط به وسیله کلود شانون و وارن ویور برای آزمایشگاه های بل (۶)در سال ۱۹۴۹ آمد.مدل اصلی به جهت بازتاب کردن عملکرد رادیو و فن آوری های تلفن طراحی شده بود. مدل اولیه آنها متشکل بود از سه بخش اصلی:فرستنده، کانال و گیرنده.فرستنده قسمتی از تلفنی بود که شخص با آن صحبت می کرد، کانال خود تلفن بود، و گیرنده قسمتی از تلفن بود که در آن یک نفر می تواند صدای فرد دیگری را بشنود.شانون و ویور همچنین فهمیده بودند که بیشتر اوقات ایستگاهی وجود دارد که مانع گوش دادن به یک مکالمه تلفنی می شود، که آنها پنداشتند پارازیت است. در یک مدل ساده، اغلب بعنوان مدل انتقال یا نمای استاندارد از ارتباطات، اطلاعات یا مضمون(برای مثال یک پیام در زبان طبیعی )به چند شکل فرستاده می شود(بعنوان زبان گفتاری)از یک emisor / فرستنده/رمز گذار به یک مقصد/گیرنده/رمز گشا.(این مفهوم معمولی ا زارتباطات براحتی ارتباط را وسیله ای برای گرفتن و فرستادن اطلاعات می بیند.)نقاط قوت این مدل سادگی، کلی گرایی و کمیت گرایی است.دانشمندان اجتماعی کلود شانون و وارن ویور ساختار این مدل را بر اساس عناصر زیر بیان کردند:

 1. یک منبع اطلاعات، که پیام را تولید می کند.
 2. یک فرستنده، که پیام را درون سیگنال کد گذاری می کند.
 3. یک کانال، که سیگنال ها را برای انتقال تنظیم می کند.
 4. یک گیرنده، که پیام را از سیگنال"رمز گشایی" (بازسازی)میکند.
 5. یک مقصد، جایی که پیام می رسد.

شانون و ویور استدلال کردند که در این نظریه سه سطح از مشکلات برای ارتباط وجود دارد.

 • مشکل فنی:چطور می توان با دقت پیام را انتقال داد؟
 • مشکل معنایی:چقد رمعنی "انتقال"دقیق است؟
 • مشکل عامل موثر:چگونه به طور موثر معنی رفتار و تاثیر گذار را دریافت می کند؟

نقد و بررسی مدل انتقال با بیان دانیل چندلر:

 • فرض می شود پیام دهنده ها افراد منزوی هستند.
 • بدون هزینه برای اهداف متفاوت.
 • بدون هزینه برای تفسیرهای متفاوت..
 • بدون هزینه براری روابط نابرابر قدرت
 • بدون هزینه برای موقعیت متن.

در سال ۱۹۶۰، دیوید برلو مدل خطی ارتباط شانون و ویور (سال ۱۹۴۹)را گسترش داد و مدل ارتباط smcr را ایجاد کرد.[۷] مدل ارتباطی فرستنده ـ پیام ـ کانال ـ گیرنده ـ مدل را به درون بخش های متخصصی جدا می کند و توسط دانشمندان دیگر گسترش یافته است. ارتباطات معمولا همراه چند بعد اصلی توصیف می شود:پیام(چه نوع کارهایی ارتباط برقرار می کند)، منبع /emisor / فرستنده/ رمز گذار (توسط اشخاص)، شکل (در فرم)، کانال(به واسطه رسانه)، مقصد/ گیرنده/ هدف/ رمز گشا (به اشخاص)، و گیرنده.ویلبر اسکرم (۱۹۴۵)نیز نشان داد که ما باید بررسی کنیم که یک پیغام(خواسته یا نا خواسته)در هدف پیام تاثیر دارد.[۸] میان طرفین، ارتباطات شامل اعمالی نظیر دانش تجربی مشورت، ارائه مشاوره و فرمان، پرسش سوال می باشد و این اعمال ممکن است در یکی از راههای مختلف ارتباطات فرایندهای زیادی داشته باشد. این شکل بستگی به توانایی ارتباط گروه دارد. محتوا و شکل ارتباط با هم می سازندپیامی را که به سوی مقصد فرستاده می شود.هدف می تواند خود شخص، شخص یا موجود دیگر، نهاد دیگر(مانند یک شرکت یا گروهی از موجودات)باشد.ارتباط می تواند به عنوان اداره ی فرایندهای انتقال اطلاعات به وسیله سه سطح از قواعد وابسته به طبی دیده می شود:

 1. نحوی(خواص رسمی از نشانه ها و نمادها)
 2. عمل گرا(در رابطه با روابط بین نشانه ها/اصطلاحات و کاربران آنها)و
 3. معنایی(مطالعه روابط بین نشانه ها و نمادهاو آنچه که آنها نشان می دهند)

بنابراین، ارتباطات متقابل اجتماع است جاییکه در آن حداقل دو عامل مورد تداخل یک مجموعه مشترک از قواعد طب را به اشتراک می گذارند.این قوانین به طور معمول در بعضی از احساسات نادیده گرفته می شود خود ارتباطی برگزار می شود.خود ارتباطی، شامل ارتباط درون فردی که از طریق دفتر خاطرات روزانه یا صحبت کردن با خود است، هر دو پدیده ثانویه به دنبال فراگیری اولیه توانایی ها و ظرفیت های ارتباطی در تعامل اجتماعی هستند.

با توجه به این نقاط ضعف، بارنلود(۲۰۰۸)یک مدل معاملاتی از ارتباط را پیشنهاد کرد.[۹]فرضیه اصل مدل معاملاتی ارتباطات این است که ارسال و دریافت پیام را به صورت همزمان بکار می گیرند.

یک فرستنده و یک گیرنده کمی پیچیده تر متقابلا به یکدیگر وابسته هستند.این نگرش دوم از ارتباطات، اشاره می کند به عنوان مدل تشکیل دهنده یا دیدگاه کسی که قانون را به طرز ویژه ای تعبیر می کند، بر نحوه ارتباطات فرد به عنوان عامل تعیین کننده از راه پیامی که تفسیر خواهد شد تمرکز می کند.ارتباط به عنوان یک کانال مشاهده می شود: که این اطلاعات سفر از یک فرد به فرد دیگری تصویب می شود و این اطلاعات از ارتباط خود جدا می شوند.به عنوان یک مثال خاص از ارتباط عمل سخنرانی نامیده می شود.فیلتر های شخصی فرستنده و فیلتر های شخصی گیرنده ممکن است بسته به سنت های مختلف منطقه ای، فرهنگ، و جنسیت تغییر یابد. که ممکن است معنی در نظر گرفته شده محتویات پیام تغییر پیدا کند.در حضور" صدای ارتباطات" در کانال انتقال (هوا در این مورد)دریافت و رمز گشایی از مطالب ممکن است ناقص شود، به این ترتیب عمل سخنرانی ممکن نیست به اثر مطلوبی دست پیدا کند.یک مشکل با این کد گذاری ـ فرستادن ـ دریافت ـ رمز گشایی مدل این است که فرایندهای رمز گذاری و رمز گشایی اشاره می کنند که فرستنده و گیرنده دارای هر چیزی است که این عملکردها به عنوان کد کتاب، و این که اینها کد دو کتاب هستند، خیلی کم، اگر شباهت یکسان نیست. اگرچه چیزی شبیه کد کتاب ها توسط مدل ضمنی است، آنها در هیچ جای مدل ارائه نمی شوند، که مشکلات مفهومی زیادی را تولید می کند.

نظریه هایcoregulation توصیف می کند ارتباطات را به عنوان یک فرایند خلاق و پویا و مداوم، به جای تبادل گسسته از اطلاعات است.رسانه های کانادایی محقق هارولد لنیس داشت نظریه ای که مردم استفاده می کنند انواع مختلف رسانه ها به ارتباط و که یکی از آنها انتخاب خواهد شد به استفاده از امکانات مختلف برای شکل و دوام جامعه(وارک، مکنزی ۱۹۹۷) ارائه دهد.مثال معروف او این است که با استفاده از مصر باستان و نگاه در راه های آنها که خودشان به واسطه رسانه ها با خواص خیلی مختلف سنگ و پاپیروس می ساختند.پاپیروس چیزی است که او"فضا صحافی" می نامد.آن ساخته شده ممکن است انتقال دهد دستورات نوشته شده د رفضای امپراتوری و جنبش لشکر کشی های نظامی دور و دولت استعماری را قادر می سازد.سنگ دیگر "زمان اتصال" است، از طریق ساخت معبد و اهرام می تواند اقتدار نسل به نسل خود را حفظ کند، از طریق این رسانه ها می توانند آنها شکل ارتباط را در جامعه خود تغییر دهند(وارک، مکنزی ۱۹۹۷).

حوزه‌های تخصصی ارتباطات به مسایل مختلفی می‌پردازند از جمله:

 • ارتباطات جمعی،
 • ارتباطات توسعه،
 • مطالعات رسانه ای،
 • ارتباطات سازمانی،
 • زبان‌شناسی اجتماعی،
 • تحلیل گفتمان،
 • زبان‌شناسی شناختی،
 • معنی شناسی.[ یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲ ] [ 16:18 ] [ مهسا ]
درباره وبلاگ

منتظر نظرتان هستم