آخرين مطالب
پيوندهای روزانه
تکنولوژی ،استانداریازی وجای گذاری تکامل بلندمدت مواردمورد بحث .پیشرفته IMT . .استاندارهای باند پهن بی سیم توسعه به کارگیری باند پهن در منطقه آسیا واقیانوسیه .IMT. پیشرفته پیش زمینه برای 25سال گذشته ITU به هماهنگکردن توسعه یک مخابراتی تلفن همراه بین الملی چند رسانهای وباند پرداختهاست که به عنوان IMT شناخته می شود از سال 2000،جهان شاهد ورود اولین خانواده ازاستاندارهای گرفته شده (که طور متداول به عنوان ITM بود 2000 ITM از مفهوم ذکر درحال حاضر متدوال به عنوان 3G صورت گسترده مورد استفاده گرفته وبه افزایش یافته است IMTپیشرفته یک بسته نرم افزاری جهانی فراهم می اورد که روی آن سال های بعدی خدمات تلفن همراه –دسترسی سریع به داده ها،ارسال پیام یکنواخت وچند رسانه ای باند پهن –به صورت برنامه های کاربردی وسرویس های تقابلی شناخته می شوند نقشITU .پیشرفته های هماهنگ سازی وبازده طیفی .استانداردهای بین الملی برای برای فصل مشترک های شبکه ودسترسی کلیدی .اساس،چارچوب وکاتالیزگر برای تکنولوژی وحوزهای دسترسی همگرایی 3را فراهم می اورد. .سهم ورودی منطقهای را هماهنگ کرده وتوافق ایجاد کرده .کنفرانس ارتباط رادیویی جهانی به بازبینی از طیف فرکانس رادیویی می پردازد .مجمع ارتباط رادیوی اولویت های کاری قالب های زمانی ایجاد کرده وپیشنهاد ات در حمایت از را می پذیرد .بورد مقرارت رادیوی ():قوانین پروسه ی اعمال ومقررارت رادیوی وثبت گزارشات فرکانس توسط ایالت های عضو را تایید می کند . انفجار فوالعاده ی دادهای تلفن همراه امروز بیش از : 1 میلیارد مشترکG 3 400شبکه خانواده از تکنولوژیHSPA به سرعت دادهای گستردهایMbPS2-14، 440شبکه خانواده تکنولوژی+HSPA به سرعت دادههای تا MbPS 42 50شبکه LETتکنولوژی نصب شده (به شروع تجاری در اواخر 2009)به 45میلیون مشترکLET وبسیاری ازاپراتوراز قبیل پیشبینی شده برای به کار گیری تدریجیLET وجود دارند IMTچیست؟ IMT =ارتباطات را توسعه تلفن بین المللی سیستم مخابراتی تلفن همراه بین الملی چند رسانهای باند پهن سیستم مخابراتی از استاندارهای : 2000-نام چتر برایG 3 . . IMT پیشرفته بدنه استاندارهای منطقهای وملی در پروژهای مشارکت 3Gاحتصاص می یابند ( US ) TIA، (EU) ETSI ، TTC ژاپنTTA کره جنوبی وغیره در حال حاضر بیش از از 2میلیارد مشترکMT Iدر جهان وجود دارند . ITMپیشرفته :استاندارهای ITUبرایG4 ITMپیشرفته در اواخر 2011استاندارسازی شده با توافق ارتباط رادیویی ITU،ژنو،ژانویه 2012موافق بوده ،توافق شده که خانواده فصل مشترک رادیوییIMTتوسط ایجاداستانداردجدید IMTپیشرفته ،گسترش یابد .پیشنهاد2012.ITURM ر خصوص IMTتوسط تمام ایالت های عضو پذیرفته شد . در طی کنفرانس ارتباط رادیویی جهانی ITU(12-WRC) در ژنوفوریه 2012توافق شده بودکه طیف اضافی برای کاربردهای تلفن همراه (شامل IMTمی باشد )در زرولوشن 232درباندMHZ790- 694 درناحیه ایجاد شد وبه علاوه از R-ITUخواسته شد اشتراک گذاری مطالعات در این باند واجرا کرده وباندهای اضافی برای IMTدر اماده سازی برای WRC –15( رزولوشن233)تعیین شوند.طیف اضافی توسط WRC-15گرفته خواهد شود. IMTپیشرفته تاقبل از سال 2015تجاری سازی می شود آهنگ دادهدر گستره ی GBPمی باشد . IMTپیشرفته •بازده طیفی بیشتر –که کاربردهای بیشتری را در اهنگ داده ی در آهنگ بالاتری در هر کانال رادیویی پشتیابنی می کند . IUTارائه می دهد : •کارکردهای در کانال های رادیویی تا 100MHZوبازده طیفی پیکHZ /SBP15،که منجر به یک آهنگ توان عملیاتی تئوریGBP15می شود . •معماری کاملا بسته محور –به معنی کاهش هزینه های وپشتیبانی جمع برای دادههای بی سیم بلند پهن ، •مدیریت بهتر منابع رادیویی وگسترش آن ها –برای کیفیت بیشتر سرویس ، توانایی های جدید برای فیزیکی فصل مشترک رادیویی باند وسیع، MIMO(چند ورودی چند خروجی) انتن های هوشمند وگزینه های استفاده ی انعطاف پذیر IMTپیشرفته ویژگی های کلید ی .سازگاری سرویس ها در شبکه های ثابت وTIM .توانایی تعامل با دیگر روش های دسترسی رادیویی .سیستم های با توانایی رومینگبین الملی .اهنگ بیشتر دادهای برای پیک از برنامه های کاربری وسرویس پیشرفته (/SMBIT) 400برای جابه جای بالا S.GBIT4برای جابه جای کم) .استفاده ی خیلی موثر تر از طیف رادیویی انتقال دادهی پهنای باند کمتر ممکن می سازد . QOSدر زمان نهانی کمتر قابل مقایسه با شبکه ثابت پیش بینی 2072.RM-ITUدر برابر حقایق تخمین جهانی در گزارش( 2072)2005.RM-ITUکاملا محافظه کارانه بودند ترافیک های دادهواقعی چند برابر بیشتر از بیشاز 5برخی تخمین های در گزارش 2072.RM-ITUمی باشد به علاوه ترافیک واقعیتجربه شده در اپراتورهای امروزبیشتر ازبرخی پیش بینی ها در گزارش2072.RM-ITUبرای سال 2020می باشد یک گزارش2072.RM-ITUنیز انتظار داشت که در سال 2015ترافیک برای اولین بار،ترافیک صوت برابر می شود در واقع سهم ترافیک موبایل داده های موبایل در سال 2009از صوت بیشتر بود IMT&-12WRC: نتایج طیف IMT/باند پهن موبایل علاوه بر شرایطی جهت استفاده از باند 800HZM (یعنیZH M-790- 862 ) در ناحیه (اولین تقسیم بندی دیجیتال ) تخصص 12WRCطیف بیشتر به سرویس تلفن همراه شامل ارتباطات راه دور موبایل بین المللی (IMT)جهت تسهیل توسعه برنامه های کاربردی پهن باند موبایل زمینی را در نظر می گیرد رو گسترشZH M800 یعنی ZH M790-696 (اولین تقسیم بندی دیجیتال )در ناحیه 4از سال 2014در دسترس خواهد بود باند های برای IMT •WRC-92- 2000WRC- 2007WRC-2012- WRC-باندهایزیر را تعیین کردند -450- 470MHZ 698-960-MHZ 2025 - 1740 -MHZ 2200- 2300 -MHZ 2400-2500-MHZ 3600- 3400 -MHZ •تخصیص وواقعق ممکن است در ناحیه 1-2-3متفاوت باشد استانداردهای پهن باند بی سیم BWA زمینی مطالعاتی برروی BWAزمینی در گروه R- ITUدر گروه مطلعاتی 5انجام شد •گروه5 A –غیر IMTBWA(ثابت ومتحرک) •گروه کاری 5C –سیستم FWA غیر مرتبط با سیستم های دسترسی عمومی برای پوشش دهی بازار به صورت بالقوه برای مثال ،سیستم ثابت PM-P •گروه کاری 5D سیستم های IMT برخی موارد فیلتر شده ی کلیدی در خصوص BWA زمینی •گزارش1763FM-ITU -استاندارهای سطح مشترک رادیویی برای سیستم دسترسی بی سیم پاند پهن در سرویس ثابت زیر GHZ 66 •گزارش 1801RM-ITU استاندارهای سطح مشترک برای رادیوی سیستم های دسترسی بی سیم باند پهن از جمله برنامه های کاربردی موبایل ابتدایی ،در سرویس موبایل GHZ 6 گزارش 1457 .RM-ITU مشخصات کامل فصل مشترک های رادیویی زمینی ارتباطات راه دور موبایل بین المللی- 2000((2000ITM) •کتاب راهنمای ی موبایل زمینی از جمله سرویس های دسترسی بی سیم ) جلد 1دسترسیبی سیم ثابت جلد 5سیستم های دسترسی بی سیم باند پهن کتاب استفاده از سیستم های 2000ITM(وبازبینی برای مکمل 1) مطالعات اخیر در خصوص BWA •بازبینی اولیه ی پیشهناد1652 RM-ITUانتخاب فرکانس دینامیک (DFS) در سیستم های دسترسی بی سیم ازجمله شبکه ای رادیویی با هدف حفاظت از سرویس اشکتر سازی رادیویی در نوار GHZ5 •بازبینی اولیه پیشنهاد اولیه ی3 - 751- . RF- ITUالزمات سیستم پایه واهداف عملکرد برای دسترسی بی سیم ثابت با استفاده ازتکنولوزی های موبایل با ارائه سرویس های ارتباطی داده وتلفنی •گزارش1-2116 RM-ITU- مشخصه های سیستم بی سیم باند پهن در سرویس موبایل زمینی استفاده در به اشتراک گذاری مطالعات •گزارش 2198.RM-ITU)-( RADIOJ . ITM)خروجی ارزیابی ،ایجاد توافق وتعمیم گیری فرایند ITMپیشرفته(مراحل 4-7)از جمله مشخصه های فصل مشترک های رادیویی IMT پیشرفته BWA موبایل •گزارش 1801 RM-ITU –استاندارهای فصل مشترک رادیوی برای سیستم های دسترسی بی سیم پهن ، از جمله کاربردهای ،در سرویس موبایل زیر GHZ 6 این پیشنهاد استانداردههایرادیویی خاص برای سیستم BWA در سیستم موبایل زیر GHZ6 را مشخص می کند •شبکه های محلی رادیویی باند پهن •فصل مشترک رادیوی زمینی 2000-ITM •استاندارهای هماهنگ سازی شده فصل مشترک رادیویی ETSI ،IEEE •استاندارهای فصل مشترک رادیویی WTSC ATIS •PHS نسل بعد BWA ماهوره ای مطالعات در خصوص BWAدر M-ITUدر گروه مطالعاتی A4اجرا می شوند •بخش کاری 4A –استفاده از طیف مدار موثر فصل مشترک های هوایی ،عملکرد واهداف دسترس پذیری برای FSS وBSS بخش کاری B4-سیستم های مشترک فصل مشترک هوای عملکرد واهداف دسترس پذیری برای FSSوBSS ،MSS ازجمله کاربردهای IP محور وجمع اوری اخبار ماهوارهای •بخش کاری C4 –استفاده طیف مدار موثر برای MSS وRDSS موارد فیلتر شده ی کلیدی در خصوص BWA کلیدی • پیشنهاد1782 -RS-ITU امکانات دسترسی اینترنتی کلی پهن باند توسط سیستم های سرویس ماهواره ای ثابت پیشنهاد 1. 1709 . RS-ITU مشخصه های تکنیکی فصل مشترک هایهوایی برای سیستم های ماهوارهای پهن باندجهانی •پیشنهاد1 .1711 . SR-ITU –بهبود عملکرد پروتکل کنترل انتقال در شبکه های ماهوارهای پهن باند جهانی •پیشنهاد 1783. SR-ITU ویژگی های عملکرد تکنیکی کننده ی کاربردی پرتراکم در سرویس ماهوارهای ثابت در سرویس ماهورهای ثابت توسعه وبه کار گیری باند پهن در اسیا واقیانوسیه سازگاری موبایل با جمعیت جهان در سال 2013تعداد مشترکین تلفن های همراه باتعدادافراد جهان برابر جهان است که بیش از در ناحیه آسیا واقیانوسیه می باشند (3.5میلیارد 6.8میلیارد کل مشترکین ) زمانی که نفوذ جهان تلفن همراه 100%می رسد وبازار اشباع می شود آهنگ رشد تاکمترین مقادیر در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه کاهش می یابد . آهنگ نفوذ تلفن های همراه به طور کلی 96% ،در کشور های 128% ،ودر کشورهای درحال توسعه89% می باشد -دیدار رهبران درک هوشمندا نه ی دیجتیال در اسیا واقیانوسیه 2020برای مثال :Dدیجیتال I جامعه G سبزI ابداعی Tقابل تغییر A قابل خرید Lزند ه نواحی تحت عمل دارای اولویت 01سرمایه گذاری ابر ساختاریCT I 02براورد استفاده ابداعی خلاق برای TCT 03توسعه ی قابل حفظ از طریق TCT 04دربرگیری دیجیتال 05ایجا دادبیات دیجیتال وایجاد ظرفیت سازمانی و انسانی نتایج • 625شرکت کننده از 34ایالت های عضو ITU ،7رئیس دولت ،1معاون نخست وزیر 30وزیر ،معاونان وزیر وسفرا ،19سازمان منطقها ای 13شاهد از ایالت عضوTU Iخارج از حوزه آسیا واقیانوسیه ،19اسیاسازمان منطقه ایوبین الملی ،10اژانس سازمان یافته 13سازمان صنعتی وعلمی 8نهاددیگر . • 90پروژه برای تامین فرصت های بازار با ارزش تقریبی 53میلیارد دلار امریکا نکات کلیدی از طرح اصلی WBBعبارتند از : -حقوق ا ستفاده ی انعطاف پذیر برای تخصیص طیف کلیدی بی سیم با استفاده خنثی تکنولوژی شامل900 WCDMAO و MHZ 4800 @LTE،باید ایجاد شوند - نیاز به تشویق سرویس WBBبهتر ومقرون به صرفه تر توسط ترویج رقابت سرویس وجود دارد برای مثال VNTAباید دسترسی لازم الاجرا برای MVNOجهت ترویج بازار فعال تر وکاهش موانع موجود برای رقیبان تجاری جدید G4 را در نظر بگیرید -طرح ریزی واجرای انتقال TVدیجیتال طیف تقسیم بندی زیر GHZ1 را ازاد می کند که باعث افزایش پوشش دهی باند پهن به میزان چند برابر می شود .طرح برای یک بخش دیجیتال دو مرحله ای تقسیم بندی شده امضا شده اند . تخصص می نمیوم طیف برای سرویس های تلفن همراه در ویتنام باید حداقل 760MHZوترجیحا MHZ 840 در سال 2020باشند اگرچه برای خدمات بی سیم زیاد استاین اهداف قابل دستیابی می باشند اگر تقسیم بندی دیجیتال به صورت این باشد ابتکار های ITUدر باند پهن :سلامت الکترونیک - 608کاربر موبایل بیش از 90%پوشش دهی3 /1جمعیت جهان در اینترنت و2میلیارد کاربر باند پهن :کمیسیون اطلاعات ومسئولیت سلامت کودITU •WHO کان وزنان :ابزار استراتزی سلامت الکترونیکملی ITU • WHO :درمان ممنوعیت تکنولوژی ITU • WHO واگاهی از NCD • استانداردهای سازگار در خصوص گروه مطلعاتی در خصوص گروه مطلعاتی 16سلامت الکترونیک 28/16 Q :چاچوب چند رسانهای برای کاربردهای سلامت الکترونیک •پزشکی از راه دور سلامت الکترونیکی نپال •برنامه های کاربردی موبایل نپال ،بوتان ابتکار IUTدر باند پهن:اموزش الکترونیک •اتصال یک مدرسه اتصال به یک جامعه خلاق چیست •چرا به مدارس متصل شویم بهترین فعالیت ها در استفاده از ITUها برای قدرتمند ساختن زنان بهترین فعالیت ها در فراهم اوردن ICTها برای اشخاص بومی برنامه های کابردی تلفن همراه :بوتان با تعیین نقش برنامه های کاربردی تلفن همراه در تخمین موجودی وایجاد تقاضا ،ITUوبوتان MOCC چهار برنامه کاربردی کلیدی تلفن همراه را اولویت بندی کردند: (i)سلامت موبایل( ii)کشاورزی وموبایل (iii)ومدیریت حوادث (iv)بانکداری •گزارش جامع در خصوص توسعه چهار کابردموبایل اماده سازی شد •در تطابق نزدیک با وزارت خانه مسئول ،چهار کار برد توسعه یافته درحال حاضر در مرحله به کار گیری می باشند. •اجرا تقریبا کامل شده است . نقشه های شا هراه هایاطلاعاتی آسیا واقیانوسیه •ESCAP ،ITUبه طور مشترک نقشه های تقابلی جدید شاهرا ه های اطلاعاتی دنیا تولید کردهاند ،به اتصال تقسیم بندی دیجیتال در آسیا واقیانوسیه کمک می کند •نقشه های اولین بار است که به سیاستگذارانوسرمایه گذاردن نشان می دهند تکنیک های از دست رفته در انتقال زمینی در ناحیه قرار دارند ،وبه اتصال باند پهن مقرون به ضربه کمک می کنند نتیجه گیری ها کارITUبر روی IMT پیشرفته به تسهیل استاندارهای سازگار ودر دنیا می انجامد . •ایجادظرفیت سازمانی وفردی لازم برای کمک کنترل در اوردن پتانسیل کامل تکنولوژی جدید •انتخاب سیاست های در بالا ترین سطح وایجاد محیط توانمند •به کار گیری سرویس های وبرنامه های کاربری برای توسعه اقتصادی –اجتماعی                                     -تعامل با RATهای دیگر -خدمات موبایل با کیفیت بالا -تجهیزات کاربری کارپسند تجهیزات وخدمات وبرنامه های کاربری کار پسند توانایی رومینگ بین الملی -افزایش نرخ داده بسته ای برای پشتیانی سرویس های کاربردها (برای s/ bomit برای تحریک بالا s / Gbit برای تحریک پایین) توده سازی حامل نسخه 6زیر را پشتیبان می کندک نرخ داده پیک GbPsبرای ارتباط  

[ چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 ] [ 22:46 ] [ مهسا ]

مدل ارتباطات[ویرایش]

 • مدل ارتباطی شانون و ویور
 • ابعاد مهم برنامه ارتباطات
 • کد برنامه ارتباطات
 • مدل خطی ارتباطات
 • مدل ارتباطات متقابل
 • مدل ارتباطی بیرولز فرستنده ـ پیام ـ کانال ـ گیرنده

مدل ارتباطات متقابل[ویرایش]

اولین مدل عمده برای ارتباط به وسیله کلود شانون و وارن ویور برای آزمایشگاه های بل (۶)در سال ۱۹۴۹ آمد.مدل اصلی به جهت بازتاب کردن عملکرد رادیو و فن آوری های تلفن طراحی شده بود. مدل اولیه آنها متشکل بود از سه بخش اصلی:فرستنده، کانال و گیرنده.فرستنده قسمتی از تلفنی بود که شخص با آن صحبت می کرد، کانال خود تلفن بود، و گیرنده قسمتی از تلفن بود که در آن یک نفر می تواند صدای فرد دیگری را بشنود.شانون و ویور همچنین فهمیده بودند که بیشتر اوقات ایستگاهی وجود دارد که مانع گوش دادن به یک مکالمه تلفنی می شود، که آنها پنداشتند پارازیت است. در یک مدل ساده، اغلب بعنوان مدل انتقال یا نمای استاندارد از ارتباطات، اطلاعات یا مضمون(برای مثال یک پیام در زبان طبیعی )به چند شکل فرستاده می شود(بعنوان زبان گفتاری)از یک emisor / فرستنده/رمز گذار به یک مقصد/گیرنده/رمز گشا.(این مفهوم معمولی ا زارتباطات براحتی ارتباط را وسیله ای برای گرفتن و فرستادن اطلاعات می بیند.)نقاط قوت این مدل سادگی، کلی گرایی و کمیت گرایی است.دانشمندان اجتماعی کلود شانون و وارن ویور ساختار این مدل را بر اساس عناصر زیر بیان کردند:

 1. یک منبع اطلاعات، که پیام را تولید می کند.
 2. یک فرستنده، که پیام را درون سیگنال کد گذاری می کند.
 3. یک کانال، که سیگنال ها را برای انتقال تنظیم می کند.
 4. یک گیرنده، که پیام را از سیگنال"رمز گشایی" (بازسازی)میکند.
 5. یک مقصد، جایی که پیام می رسد.

شانون و ویور استدلال کردند که در این نظریه سه سطح از مشکلات برای ارتباط وجود دارد.

 • مشکل فنی:چطور می توان با دقت پیام را انتقال داد؟
 • مشکل معنایی:چقد رمعنی "انتقال"دقیق است؟
 • مشکل عامل موثر:چگونه به طور موثر معنی رفتار و تاثیر گذار را دریافت می کند؟

نقد و بررسی مدل انتقال با بیان دانیل چندلر:

 • فرض می شود پیام دهنده ها افراد منزوی هستند.
 • بدون هزینه برای اهداف متفاوت.
 • بدون هزینه برای تفسیرهای متفاوت..
 • بدون هزینه براری روابط نابرابر قدرت
 • بدون هزینه برای موقعیت متن.

در سال ۱۹۶۰، دیوید برلو مدل خطی ارتباط شانون و ویور (سال ۱۹۴۹)را گسترش داد و مدل ارتباط smcr را ایجاد کرد.[۷] مدل ارتباطی فرستنده ـ پیام ـ کانال ـ گیرنده ـ مدل را به درون بخش های متخصصی جدا می کند و توسط دانشمندان دیگر گسترش یافته است. ارتباطات معمولا همراه چند بعد اصلی توصیف می شود:پیام(چه نوع کارهایی ارتباط برقرار می کند)، منبع /emisor / فرستنده/ رمز گذار (توسط اشخاص)، شکل (در فرم)، کانال(به واسطه رسانه)، مقصد/ گیرنده/ هدف/ رمز گشا (به اشخاص)، و گیرنده.ویلبر اسکرم (۱۹۴۵)نیز نشان داد که ما باید بررسی کنیم که یک پیغام(خواسته یا نا خواسته)در هدف پیام تاثیر دارد.[۸] میان طرفین، ارتباطات شامل اعمالی نظیر دانش تجربی مشورت، ارائه مشاوره و فرمان، پرسش سوال می باشد و این اعمال ممکن است در یکی از راههای مختلف ارتباطات فرایندهای زیادی داشته باشد. این شکل بستگی به توانایی ارتباط گروه دارد. محتوا و شکل ارتباط با هم می سازندپیامی را که به سوی مقصد فرستاده می شود.هدف می تواند خود شخص، شخص یا موجود دیگر، نهاد دیگر(مانند یک شرکت یا گروهی از موجودات)باشد.ارتباط می تواند به عنوان اداره ی فرایندهای انتقال اطلاعات به وسیله سه سطح از قواعد وابسته به طبی دیده می شود:

 1. نحوی(خواص رسمی از نشانه ها و نمادها)
 2. عمل گرا(در رابطه با روابط بین نشانه ها/اصطلاحات و کاربران آنها)و
 3. معنایی(مطالعه روابط بین نشانه ها و نمادهاو آنچه که آنها نشان می دهند)

بنابراین، ارتباطات متقابل اجتماع است جاییکه در آن حداقل دو عامل مورد تداخل یک مجموعه مشترک از قواعد طب را به اشتراک می گذارند.این قوانین به طور معمول در بعضی از احساسات نادیده گرفته می شود خود ارتباطی برگزار می شود.خود ارتباطی، شامل ارتباط درون فردی که از طریق دفتر خاطرات روزانه یا صحبت کردن با خود است، هر دو پدیده ثانویه به دنبال فراگیری اولیه توانایی ها و ظرفیت های ارتباطی در تعامل اجتماعی هستند.

با توجه به این نقاط ضعف، بارنلود(۲۰۰۸)یک مدل معاملاتی از ارتباط را پیشنهاد کرد.[۹]فرضیه اصل مدل معاملاتی ارتباطات این است که ارسال و دریافت پیام را به صورت همزمان بکار می گیرند.

یک فرستنده و یک گیرنده کمی پیچیده تر متقابلا به یکدیگر وابسته هستند.این نگرش دوم از ارتباطات، اشاره می کند به عنوان مدل تشکیل دهنده یا دیدگاه کسی که قانون را به طرز ویژه ای تعبیر می کند، بر نحوه ارتباطات فرد به عنوان عامل تعیین کننده از راه پیامی که تفسیر خواهد شد تمرکز می کند.ارتباط به عنوان یک کانال مشاهده می شود: که این اطلاعات سفر از یک فرد به فرد دیگری تصویب می شود و این اطلاعات از ارتباط خود جدا می شوند.به عنوان یک مثال خاص از ارتباط عمل سخنرانی نامیده می شود.فیلتر های شخصی فرستنده و فیلتر های شخصی گیرنده ممکن است بسته به سنت های مختلف منطقه ای، فرهنگ، و جنسیت تغییر یابد. که ممکن است معنی در نظر گرفته شده محتویات پیام تغییر پیدا کند.در حضور" صدای ارتباطات" در کانال انتقال (هوا در این مورد)دریافت و رمز گشایی از مطالب ممکن است ناقص شود، به این ترتیب عمل سخنرانی ممکن نیست به اثر مطلوبی دست پیدا کند.یک مشکل با این کد گذاری ـ فرستادن ـ دریافت ـ رمز گشایی مدل این است که فرایندهای رمز گذاری و رمز گشایی اشاره می کنند که فرستنده و گیرنده دارای هر چیزی است که این عملکردها به عنوان کد کتاب، و این که اینها کد دو کتاب هستند، خیلی کم، اگر شباهت یکسان نیست. اگرچه چیزی شبیه کد کتاب ها توسط مدل ضمنی است، آنها در هیچ جای مدل ارائه نمی شوند، که مشکلات مفهومی زیادی را تولید می کند.

نظریه هایcoregulation توصیف می کند ارتباطات را به عنوان یک فرایند خلاق و پویا و مداوم، به جای تبادل گسسته از اطلاعات است.رسانه های کانادایی محقق هارولد لنیس داشت نظریه ای که مردم استفاده می کنند انواع مختلف رسانه ها به ارتباط و که یکی از آنها انتخاب خواهد شد به استفاده از امکانات مختلف برای شکل و دوام جامعه(وارک، مکنزی ۱۹۹۷) ارائه دهد.مثال معروف او این است که با استفاده از مصر باستان و نگاه در راه های آنها که خودشان به واسطه رسانه ها با خواص خیلی مختلف سنگ و پاپیروس می ساختند.پاپیروس چیزی است که او"فضا صحافی" می نامد.آن ساخته شده ممکن است انتقال دهد دستورات نوشته شده د رفضای امپراتوری و جنبش لشکر کشی های نظامی دور و دولت استعماری را قادر می سازد.سنگ دیگر "زمان اتصال" است، از طریق ساخت معبد و اهرام می تواند اقتدار نسل به نسل خود را حفظ کند، از طریق این رسانه ها می توانند آنها شکل ارتباط را در جامعه خود تغییر دهند(وارک، مکنزی ۱۹۹۷).

حوزه‌های تخصصی ارتباطات به مسایل مختلفی می‌پردازند از جمله:

 • ارتباطات جمعی،
 • ارتباطات توسعه،
 • مطالعات رسانه ای،
 • ارتباطات سازمانی،
 • زبان‌شناسی اجتماعی،
 • تحلیل گفتمان،
 • زبان‌شناسی شناختی،
 • معنی شناسی.[ یکشنبه هشتم دی 1392 ] [ 16:18 ] [ مهسا ]

 

 با ساختن محصولات  با کیفیت می توانیم به بازار جهانی را به دست اوریم

دیروز در همایش استاندارهای بین الملی گفت با ساختن محصولات با کیفیت می توانیم محصولات خود را به کشور های دیگر صادر  کنیم  وبازار جدید دیگری در جهان بدست بیاوریم

محمدمقیمی اگر بخواهیم در برنامه پنج ساله به اهداف خود برسیم از استاندارد را از نظر اجرایی باید توسعه بدهیم وکالاهای غیر استاندارد نسازیم ووارد بازارهای داخلی وخارجی نکینیم

وی درادامه افزود در سال گذشته بعضی از تجار باواردکردن کالاهای غیر استاندارد در بازارهای خارجی به صادرات دچارمتضرر شدیم وبازار  سوریه وعراق  بعضی از محصولات را دست دادیم

وی درادامه گفت 2800واحد صنفی نشان استاندارد گرفته اند و2000هزار واحد دیگر درحال راه اندازی هستند وگرفتن نشان  استاندارد هستند

 

استانداردتنهابه ارتقا کیفیت ودریافت استاندارد ختم نمی شود

قائم مقام ریس سازمان اسناتدارد کشور  گفت

استاندارد تنها به ارتقا وکیفیت ودریافت استاندارد ختم نمی شود بلکه این خوزه امیختگی وسیعی با مسایل اعتقادی واخلاقی دارد وباید نظارت ورعایت  ان سرمایه کشور به درستی وبدون کوچکترین اتلافی در مسیر بهروری وبه کار گرفته شود

وحید مرندی مقدم دیروز در همایش قدر دانی از واحدهای نمونه استاندارد استان مرکزی افز.د سازمان ملی استاندارد در سال گذشته به منظور رسیدن توسعه پایدار خلق حماسه اقتصادی توجه ویژهای رادرراستای توسعه کمی وکیفی استاندارد ها به کار بست

وی گفت ایران در بین کشورهای عضو کشوراستاندارد جهانی رتبه بیست نهم را دارد که امیدواریم با توسعه کمیته فنی استانداردهایجهانی در کشور وعرصه تدوین استاندارد بین الملی گام خوبی برداشته شود

وی در ادامه افزود بررسی لایحه استانداردهای در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است نماینده مردم اراک کمیجان وخندادب در حاشیه این همایش از دستور کار قرارگرفتن وبررسی لایحه استانداردهای در برنامه های مجلس خبر دارد

در اختمامیه این همایش 18واحد تولیدی 5ازمایشگاه و11مسئول کنترل کیفی در استان مرکزی قدرانی شد ا

 

 [ یکشنبه پنجم آبان 1392 ] [ 17:38 ] [ مهسا ]
طهُ قدرت سیاسی، افکارعمومی و رسانه ها 
مقدمه: 
دربررسی وسایل ارتباط جمعی معاصرچون مطبوعات وخبرگزاریها، می توان آنها را به عنوان مهمترین وسیله ارتباط سیاسی ازقرن 19 تا اواسط قرن 20 به شمار آورد. دراین دوران، رسانه ها وبویژه مطبوعات، گزارشگر وقایع سیاسی ومنعکس کننده مذاکرات مجامع سیاسی ونهادهای قانونگذار محسوب می شوند. مطبوعات همچنین به عنوان سکو یا تریبون برای بیان عقاید سیاسی ووسیله ای دردست احزاب وسازمانهای سیاسی برای بسیج افکارعمومی یا شکل دادن به مرام ومسلکی، ابزاری برای پروپاگاندا درکشمکش بین دولتها، نگهبان وناظر برعملکرد حکومتها و ازهمه مهمتر وسیله ای برای آگاه کردن مردم ازمسائل مملکتی و اعمال قدرت درجوامع به کارمی روند. رابطه نزدیک بین سیاست ورسانه ها را می توان ازامتیازاتی شمرد که درجوامع مختلف ازسوی حکومتها برای آنها منظور شده است. البته این امتیازها درمواردی تبدیل به انحصارهایی نیزمی شود وبسته به نوع نظام حاکم برجوامع متفاوت است. نقش انتقادی و بسیج گر رسانه ها بویژه مطبوعات درانقلابهای آمریکا، فرانسه، اروپای مرکزی وروسیه برای هیچکس پوشیده نیست. بنابراین رسانه ها همواره بخش جداناپذیر درامرنشراندیشه ها ورابطی درمناقشات بین طرفین دعوا برسرقدرت سیاسی، ایدئولوژی های سیاسی، دولت واپوزیسیون ومردم بوده اند. 
به عبارتی نهادهای سیاسی درابتدایی ترین جوامع تا پیچیده ترین آنها، برای اعمال قدرت بدون بکارگیری عامل ارتباطی نمی تواند موجودیت داشته باشد. همچنین نقل وانتقاداتی که بین رسانه ها و نهادهای سیاسی انجام می گیرد، ارتباطات سیاسی نامیده می شود. ارتباطی که درآن رسانه ها، نقش مؤثری درقدرت نظامهای سیاسی دارند، رسانه ها موجب ارتباط نهادهای سیاسی مختلف می شوند. ارتباطات سیاسی ونظامهای حاکم براین رسانه ها سعی دراستفاده ابزاری ازرسانه ها برای رسیدن به اهداف خود دارند، این نظام ها، بدنبال کنترل رسانه ها هستند. 
ارتباطات سیاسی: 
ارتباطات سیاسی، انتقال اطلاعات مناسب ازنظرسیاسی ازیک بخش نظام سیاسی به بخش دیگر و میان نظامهای اجتماعی وسیاسی است. اطلاعات مناسب نه تنها به مسائل واقعی، مثلا ً آنچه اتفاق افتاده است، بلکه به انتقال اندیشه، فرهنگها و نگرشها نیز مربوط می شود. بنا به تعریف، ارتباطات برای همه رفتارهای سیاسی و اجتماعی مهم است. بدون ارتباطات، نه سیاست ونه جامعه نمی تواند وجود داشته باشد. ارتباطات سیاسی، عنصر پویای نظام سیاسی است. " کارل دویچ " درمطالعه کلا سیک خود، اعصاب حکومت، ارتباطات را درکانون درک سیاسی قرارمی دهد. ازنظرتحلیلی، کاملا ً پذیرفتنی است که به جای بحث درباره ارتباطات بطورکلی، ازارتباطات سیاسی سخن گفته شود. روشن است پیامهایی بویژه سیاسی وجود دارند که می توان آنها را تشخیص داد. مانند سخنان سیاستمداران، بیانیه های انتخاباتی، تصمیمات حکومتی وبحثهای منوط به سیاستها وبرنامه ها. همین گونه کانالهای ارتباطی ای وجود دارند که عمدتا ً یا منحصرا ً سیاسی هستند. مانند مذاکرات مجالس قانونگذاری، جلسات بحث و گفتگو یا گردهمایی های حزبی، جلسات سیاستگذاری وبرنامه های بحث و گفتگو، درباره مسائل روز دررادیو و تلویزیون. باوجود این ازنظر ساختاری، ارتباطات سیاسی بخشی از نظام سیاسی نیست. بلکه جزئی جدایی ناپذیر ازنظام ارتباطات جامعه است. الگوهای ارتباطی معین ممکن است به میزانی کمتر یا بیشتر سیاسی تشخیص داده شوند. ازاین جهت که سیاست مسأله اصلی مورد توجه آنها است. به عبارتی جلسات کابینه دربریتانیا یا جلسات بحث و گفتگو میان رئیس جمهور آمریکا ومشاورانش مثالهای آشکاری ازارتباطات سیاسی هستند. اما فرایندهای ارتباطی مورداستفاده آنها، مشخصأ سیاسی نیستند. توزیع اسناد قبل ازتشکیل جلسه و بحث میان افراد، دریک جلسه، پدیده های معمول بیرون ازحوزه سیاسی هستند. رسانه های همگانی ممکن است دربعضی ازجوامع، شدیدأ تحت کنترل سیاسی باشند. اما آنها منحصرأ سیاسی نیستند. 
درحوزه گسترده این ارتباطات، ارتباط رهبران جامعه با مردم، ارتباطات بین گروههای سیاسی، ارتباط بین خواسته های مردم و اهداف سیاستمداران، وارتباط بین احزاب و مردم جای می گیرند. 
ویژگی های ارتباطات سیاسی: 
همانطورکه گفته شد، ارتباطات سیاسی ازطریق رسانه های موجود درجامعه پیامد می شود. اگرچه پیام های بویژه سیاسی وکانالهای بویژه سیاسی ارتباطات، آشکارتر ازهمه دردرون خود نظام سیاسی وجود دارند. 
بیشترارتباطات سیاسی ازطریق کانالهای ارتباطی جامعه برقرارمی گردند وپیامهای سیاسی، بویژه پیامهای موجود درذهن دریافت کنندگان، همیشه ازپیامهای دیگرتفکیک نمی شوند. برای مثال تنها مقدارمحدودی ازبازده رسانه های همگانی مخصوصأ درمورد رادیو وتلویزیون بویژه سیاسی است. اگرچه بدیهی است که نظریه پردازان" سرکردگی " مانند کراشی وساختارگرایان مانند آلتوسر، تعریف بسیار وسیع تری درمورد اینکه چه چیزی سیاسی است، بکارمیبرند. بعلا وه بسیاری ازآنچه سیاسی است یا اهمیت سیاسی دارد، توسط بسیاری ازاعضای جامعه لزومأ اینگونه شناخته نمیشود. برای مثال اهمیت زیاد مسائل محیطی، اهمیت سیاسی برخی از آنها را افزایش داده وباعث گردیده است که بعضی دیگر که قبلأ تصورنمی شد، اهمیت سیاسی داشته باشند، سیاسی درنظر گرفته شوند. مثلأ جرم وجنایت لزوما ً سیاسی تلقی نمی گردند مگراینکه تازمانیکه شکلی به خودبگیرد، یا به ابعادی برسد که سبب شوداعضای جامعه احساس کنند که دولت باید برای برخورد با آن، دست به اقدامی بزند. ارتباطات سیاسی، مانند ارتباطات درزمینه های دیگر، هم بصورت عمودی و هم به شکل افقی عمل می کند. به عبارتی دراصطلاح نخبگان، بطورسلسله مراتبی میان فرمانروایان وفرمانبرداران، همیشه بصورت یک جریان دوطرفه وبطورجانبی میان افراد وگروهها صورت می گیرد. بدینسان افراد وگروههای مختلف، شبکه های ارتباطات والگوهای مشخص ومتفاوتی خواهند داشت. برای مثال مقامات سیاسی، همتایان خود، اعضای بروکراسی، طرفداران ومخالفان سیاسی خود، رهبران گروههای سیاسی، رسانه های همگانی وعامه مردم را هم جزء منابع وهم درزمره مخاطبان بشمارمی آورند، کانالهایی که آنها مورد استفاده قرارمی دهند، ممکن است شامل روابط رو در روی رسمی و 
غیررسمی درسطح میان فردی، روابط مستقیم وغیر مستقیم با رسانه های همگانی، گروههای فشار وعامه مردم باشد. بطور خلا صه مقامات سیاسی ممکن است شبکه های ارتباطی گسترده ای داشته باشند که نسبت به پدیده های سیاسی بسیار حساسند. برعکس عامه مردم تا آنجا که به ارتباطات سیاسی مربوط می شود، اکثرا ً شبکه های بسیار محدودتری خواهند داشت که بسیار بیشتر به رسانه های همگانی وابسته اند وبه شیوه ای متناوب وچند باره عمل می کنند. ارتباطات سیاسی ازسه کانال اصلی استفاده می کند: رسانه‏های همگانی، گروههای فشار و احزاب سیاسی وروابط غیررسمی بین افراد وگروهها. رسانه های همگانی بویژه برای پخش گسترده اطلاعات سیاسی مهم هستند و در بیشتر جوامع مهمترین منبع اینگونه اطلاعات راتشکیل می دهند وتلویزیون دراین بین مهمترین آنهاست. رسانه ها همچنین با تبلیغ عقاید افراد وگروهها، درشکل گیری افکارعمومی نقش ایفا می کنند. این امرمی تواند رسانه ها را به ایفای نقش مهمی درفرایند تعیین دستورکارتصمیم گیری رهنمون کند. یعنی به اینکه چه مسائلی مهم درنظرگرفته شوند وکدام مسائل مهمتر ازبقیه هستند، کمک مؤثری بکند. گروههای فشار و احزاب سیاسی بویژه درروابط دوسویه میان سیاستمداران و بورکراتها، انواع مختلف فعالان سیاسی ومیان اینها وبخش های خاص یا معین افکار عمومی درجامعه اهمیت دارند. روابط غیر رسمی میان افراد وگروهها نیز مهم هستند. بویژه ازطریق نظریه " جریان دو مرحله ای " که درآن رهبران عقاید به عنوان کانالهای اطلاعات، به عنوان منابع فشار اجتماعی برای پیروی کردن ازهنجارهای گوناگون و به عنوان منابع حمایت ازبه هم پیوستگی گروهی در رفتاراجتماعی و سیاسی عمل می کنند. اما همانند مشارکت سیاسی، ارتباطات سیاسی را نباید بطور مجزا درنظرگرفت ولو آنکه این امرازنظرتحلیلی امکانپذیرباشد. بلکه باید جزئی از الگوهای ارتباطی گسترده تردرجامعه بطور کلی درنظرگرفته شود. 
ارتباطات سیاسی وافکارعمومی: 
رسانه های همگانی بدون تردید نقش بسیارمهمی درشکل گیری افکارعمومی دارند. هرچند توافقی درباره ماهیت این نقش وجود ندارد. یکی ازافرادی که دراین زمینه تحقیقات زیادی داشته است، " دنیس مک کویل " است که نوع شناسی جامعی ازآثار رسانه ها فراهم کرده است. دراین نوع شناسی او تمایز اساسی بین آثارکوتاه مدت و درازمدت وآثار عمدی و غیرعمدی برقرارمی کند. اوسنجش دقیق آثارمختلف را دشوار می داند. ممکن است درطول زمان وازیک بخش جامعه به بخش دیگر فرق کند. 
رسانه های همگانی، مهمترین منبع اطلاعاتی درباره مسائل سیاسی درکشورهایی مانند انگلیس است. تحقیقات گسترده دراین زمینه، همگی این حرف را ثابت کرده اند. 
درمورد نقش رسانه ها نیزدرتعیین دستورکارتصمیم گیری سیاسی نمی توان تردید کرد. نمونه بارز این اثرگذاری برافکارعمومی را می توان درجریان "واترگیت" که به رسوایی سقوط نیکسون انجامید، مشاهده کرد. با این حال بررسی آثار رسانه ها درکنترل اجتماعی، اجتماعی شدن یا تغییرات نهادی یا فرهنگی دشواراست. رژیمهای توتالیتر، آشکارا ازرسانه ها برای اعمال کنترل اجتماعی ونفوذ درفرایند اجتماعی شدن استفاده می کنند. اما رابطه بین رسانه ها وحکومت درکشورهایی همانند بریتانیا، آمریکا بی نهایت پیچیده تر است. کمونیستها معتقدند که رسانه ها بدنبال تأمین منابع سرمایه داران هستند وبرای گفته های خود نیزدلایل مختلفی ارائه می دهند. 
تأثیرعوامل سیاسی برارتباطات: 
ارتباطات سیاسی مانند ارتباطات، بطورکلی، بطوراجتناب ناپذیری ازعوامل گوناگونی ازقبیل عوامل طبیعی، تکنولوژیک، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی تأثیر می پذیرند. ازبین این عوامل گذشته ازاهمیت تک تک آنها ما به بررسی عوامل سیاسی اکتفا می کنیم: 
عوامل سیاسی برشبکه ارتباطات و بطورقابل ملا حظه ای درمیزانی که شبکه ارتباطات تابع کنترل سیاسی حکومت است، تأثیرمی گذارند. رسانه های همگانی دربسیاری ازجوامع وآشکارترازهمه درنظامهای توتالیتریا اقتدارگرایان، تابع میزان متفاوتی ازسانسوراست. برای مثال آلمان نازی و نظامهای کمونیستی شوروی واروپای شرقی، کنترل دقیقی بررسانه های همگانی و معمولا ً بروسایل تکثیر اطلاعات، ماشین چاپ، دستگاه فتوکپی وار" رومانی" وحتی ماشین تحریر اعمال می کنند. با وجود این، کنترل اطلاعات درهمه جوامع وجود دارد. سانسور حتی بصورتی دربیشتر کشورها وجود دارد. حتی اگر به آنچه مستهجن ومخالف اخلا ق تلقی می گردد، محدود باشد، کمتر حکومتی است که سعی نکند کنترل بر اطلاعات را به صورتی حفظ کند و بطور ضمنی براین اعتقاد که اطلاعات قدرت است، صحه نگذارد. 
رابطه قدرت سیاسی و رسانه: 
در بررسی رابطه بین قدرت سیاسی ورسانه ها، می توان سه مدل عمده را ازیکدیگر تفکیک کرد: 
الف) مدل دستکاری کردن: براساس این مدل، صاحبان ابزارتولید درجهت منافع خودشان، وسایل تولید فرهنگ و اندیشه را درجامعه کنترل میکنند. این مدل برپایه فلسفه مارکسیسم استواراست. 
دولتها درجوامع سرمایه داری، نمایندگان صاحبان سرمایه محسوب می شوند وبا استفاده ازوسایل ارتباط جمعی، سعی درحفظ وضع موجود دارند. بنابراین دولت یا کسانیکه مالکیت یا مسوولیت اداره این رسانه ها را برعهده دارند، آگاهانه محتوای آنها را دستکاری می کنند. بدین ترتیب رسانه ها موجب می شوند که صاحبان سرمایه، ثروتمند شوند وثروت بیشتر، قدرت سیاسی بیشتری برای آنها به ارمغان می آورد. افرادی چون " هرمن " و " چامسکی " ازاین دیدگاه دفاع کرده اند. 
ب) مدل هژمونی( سرکردگی): این مدل نیز برپایه فلسفه مارکسیسم استوار است که اولین بارتوسط " آنتیونیوکراشی " عنوان شد و ریشه در افکارمتفکرانی چون" لوی آلتوسر" و " نیکوس پولانزاس" دارد. هژمونی درلغت به معنای حاکمیت نوعی اندیشه درجوامع طی دوره ای خاص است. این مدل ایدئولوژی را بهتر از ساختارومنافع اقتصادی می بیند. بر اساس این دیدگاه، روزنامه نگاران وروشنفکران درجامعه براساس ایدئولوژی خودشان عمل می کنند تا منافع طبقاتی و اجتماعی، به عقیده گراشی، اندیشه برتریا تفکرحاکم درجامعه بطورناخودآگاه درضمیرروزنامه نگارجا دارد و ازاین رو رسانه بخشی ازایدئولوژی حاکم محسوب می شود. 
ج) مدل کثرت گرا:درمدل کثرت گرا که براساس دیدگاه " ماکس وبر" است، تنها به طبقه بندی جوامع ازنظر اقتصادی توجه نمی‏شود. بلکه موقعیتهای سیاسی و منزلتهای اجتماعی نیز درآن وارد می شود. ازاین رو " جهت گیری " دررسانه ها با توجه به نیاز مخاطبان و ازسوی بازار مشخص می شود. محتوای رسانه ها متنوع می شود وسانسوری درکارنخواهد بود. دراین مدل، آزادی بیان حق همگان محسوب می شود. 

انواع نظامهای حاکم بررسانه ها: 
همانطور که گفته شد، رسانه ها عامل اصلی توزیع اطلاعات درجوامع معاصر به شمار می روند و نقش هایی ازجمله ناظران اجتماع، سازندگان افکارعمومی ومشوقان مردم در امر مشارکت سیاسی، برای آنها منظور شده است. اما رسانه ها درعمل با توجه به رژیم های سیاسی متفاوت با محدودیت هایی مواجهند که گاه بصورت سانسور و گاه به شکل فشارهای مالی و گاه متأثر ازخواست مخاطبان ظاهر می شوند. 
از دیدگاه " دوفلور " کارکرد رسانه ها را می توان همچون دیگر " نهادهای اجتماعی " درچارچوب رژیم‏های سیاسی مورد توجه قرارداد. " سپرت " وهمکارانش درسال 1956 برای اولین باردریک دسته بندی، به چهارنوع رژیم سیاسی با نظام رسانه ای متفاوت اشاره می کند. بعد ها " دنیس مک کویل " آنها را تحت عنوان نظریه های هنجاری درشش گروه تقسیم می کند:
1- نظام آمرانه یا استبدادی: این نظام ازنظرتاریخی، قدیمی ترین نوع محسوب می شود و مبتنی برحق آمرانه و مطلق حکومت دربرابر رسانه هاست. بطوریکه اداره وکنترل این وسایل درانحصار دولت است و پیامهای آنها همانند و قالبی تهیه و پخش می شوند. آلمان نازی و اسپانیای فرانکوه ازاین نمونه اند. 

2- نظام آزادی گرا: این دیدگاه، ریشه درجنبشهای روشنفکری قرون 17و 18 میلا دی دارد و متأثر ازنظرات " جان لاک " و بخصوص " جان میلتون " میباشد که برای اولین باردیدگاه " آزادی مطبوعات " را مطرح کرد. ویژگی عمده این نظام رسانه ای، عقل گرایی، لزوم وجود بازار آزاد تبادل اندیشه و پذیرش مسوولیت نظارتی رسانه ها برکارهای دولت می باشد. 
3- نظریه کمونیستی: ریشه درافکارفلسفی کارل ماکس دارد. این رویه پس ازانقلاب اکتبر روسیه درسال 1917 توسط لنین به کار گرفته شد. برپایه این نظر، آزادی مطبوعات درجوامع غربی چیزی جزاستثمارتوده‏ها نبوده است. بنابراین دولت مجازاست آنها را به عنوان ابزار توسعه به کارگیرد. 

4- نظریه مسوولیت اجتماعی: این نظام درشروع قرن بیستم درآمریکا پیدا شد. دیدگاهی که توسط حقوقدانان و سندیکاهای مطبوعاتی عنوان شد. دراین نظام، حقوق گروهها، محورکردن جامعه وایجاد انگیزه برای گفتگوی بیشتر میان افراد بود. به این معنا که باید درجامعه، به افراد و اندیشه آنها ارزش قائل شد. این دیدگاه، بهترین شکل کنترل ونظارت برکار رسانه ای ازطریق سندیکاهای رسانه ای است. 

5- نظریه انقلابی توسعه ای: یک دیدگاه جهان سومی به حساب می آید که به دو نوع نظام آمرانه و کمونیستی شباهتهای زیادی دارد. دراین نظام، رسانه ها درکنترل مستقیم دولت می باشند ولی مسوولیت پیشبرد اهداف توسعه ای را دنبال می کنند. 
6- نظریه مشارکت دموکراتیک: این دیدگاه، به کنترل افراطی محتوای ارتباطات توسط رسانه ها انتقاد می‏کند و خواستار مشارکت نهادهای دیگر گروههای کوچک در امر تولید و مالکیت وسایل ارتباط جمعی است. 
دکتر فریدون وردی نژاد 
منابع و مآخذ: 
1- کتاب جامعه وسیاست(1377)- مایک راش - ترجمه منوچهرجوری - انتشارات سمت (تهران). 
2- کتاب ارتباطات سیاسی، توسعه ومشارکت سیاسی(1375) - پرویزعلوی - تهران - نشرعلوم نوین. 
3- کتاب قدرت تلویزیون - ژان کازینو - ترجمه علی اسدی - تهران - انتشارات سپهر. [ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 ] [ 15:36 ] [ مهسا ]

اتفاقات رسانه ای در چند هفته اخیر در سطح داخلی، منطقه ای و جهانی شتاب گرفته. از پخش چند برنامه تلویزیونی با موضوعات بدیع نظیر مجموعه «40 دقیقه بدون قضاوت» یا نمایش مستندها و گفت وگوهای ویژه در برنامه «پارک ملت» گرفته تا افتتاح رادیو «نمایش» یا شبکه دیجیتال «شما» یا پخش 24 ساعته برنامه های شبکه دوم سیما با محوریت کودک و خانواده، که همگی در عرصه رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران رخ داده است.

در پیشخوان روزنامه فروشی ها نیز، تولد چند نشریه نوظهور یا انتشار مجدد چند جریده ی خاص، به همراه داغ تر شدن تیترهای مطالب روزنامه ها، خبر از نزدیک شدن موسم انتخابات و گرم شدن تدریجی تنور رقابت های انتخاباتی می دهد.

در بیرون از جغرافیای فرهنگی ما، نیز رقیبان بیکار نمانده اند، با راه اندازی چند شبکه ماهواره ای جدید، به نبرد با داشته های اجتماعی و عقیدتی ما آمده اند. تازه ترین اقدام آنها، راه اندازی شبکه ای با نام «زمزمه» است که پس از «فارسی وان» دومین شبکه فارسی زبان متعلق به شرکت های «موبی» و «نیوز کوپریشن» است. گویا این شبکه نیز با  پخش فیلم، سریال و سرگرمی، زنان و خانواده های ایرانی، را هدف قرارداده است.

«زمزمه» مولود شرکت رسانه ای نیوز کوپریشن، مالک روزنامه  های  «وال استریت جورنال»، «تایمزلندن» و «نیویورک پست» و...است که در همین ماه گذشته، پس از رسوایی مجله اخبار جهان (News of the World) ٬ این نشریه را پس از ۱۶۸ سال انتشار، تعطیل کرد. رسوایی این مجله باسابقه به دلیل هک‌کردن تلفن‌های شهروندان و شخصیت‌های انگلیسی توسط خبرنگارانش بود که به استعفای«ربکا بروکز» مدیر عامل شرکت رسانه ای «نیوز اینترنشنال» منجر شد.

مشابه این تحرک، در شبکه های اجتماعی نیز رخ داد. در شرایطی که سایت «توئیتر» پنجمین سال فعالیت خود را همراه با 200 میلیون کاربر جشن می گرفت، شرکت گوگل، از شبکه اجتماعی خود موسوم به «گوگل پلاس» رونمایی کرد و سایت «فیس بوک» را وادار کرد تا خدماتی جدید را برای کاربران خود در نظر گیرد.

رخدادهایی که خواندید، به همراه دهها رویداد رسانه ای دیگر که ذکر نشد، روایتگر شتاب تحولات رسانه ای در جهان است که همگی در یک بازه چند 15 تا 20 روزه رخ داده اند. برای بقا و پیروزی در این عرصه، نیز راهی جز شتاب نیست. «دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن».
[ سه شنبه شانزدهم مهر 1392 ] [ 15:34 ] [ مهسا ]
درباره وبلاگ

منتظر نظرتان هستم